ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU

Wadowicka Biblioteka Publiczna zawiadamia, że dokonano wyboru oferty w postępowaniu z dnia 21.06.2018 roku, nr WBP/ZP/230/III-10/2018 na wykonanie zadania: Remont pomieszczeń Filii nr 1 Wadowickiej Biblioteki Publicznej, os. Kopernika 10/11 prowadzonego poza ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 - tekst jednolity).

Wybrano ofertę: Grebog wod-kan-co-gaz Grzegorz Targosz, Klecza Dolna 15 z ceną brutto 48 282,86 ( słownie: czterdzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 86/100) i terminem wykonania 6 tygodni.

Jest to najkorzystniejsza oferta złożona w niniejszym postępowaniu.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.


powrót