ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU

Wadowicka Biblioteka Publiczna zawiadamia, że dokonano wyboru oferty w postępowaniu z dnia 12.07.2018 roku, nr WBP/ZP/230/III-11/2018 na wykonanie zadania: Dostawa mebli bibliotecznych wraz z niezbędnym montażem do Filii nr 1 Wadowickiej Biblioteki Publicznej, 34-100 Wadowice, os. Kopernika 10/11 prowadzonego poza ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 - tekst jednolity).
Wybrano ofertę: „Meb - Piotr” Łubik Piotr, Przybradz, ul. Zacisze 8, 34 -108 Frydrychowice, z ceną brutto 18 000, 00 ( słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).
Jest to najkorzystniejsza oferta złożona w niniejszym postępowaniu. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wadowice, 25.07.2018 r.
Bożena Płonka - Dyrektor Wadowickiej Biblioteki Publicznej