VII. REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU W WADOWICKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

 1. Internet w bibliotece służy wyłącznie do pozyskiwania informacji przydatnych Użytkowników w szkole, w pracy, w życiu publicznym. Dlatego też zabrania się wykorzystywania Internetu do innych celów ( przeglądania "zakazanych" stron, czatowania, grania itp. ). Niedozwolone jest korzystanie ze stron zawierających jakiekolwiek treści pornograficzne.
 2. 1.Dostęp do Internetu dozwolony jest w ramach oprogramowania zainstalowanego na udostępnionych komputerach. Zabrania się doinstalowania innych programów oraz ingerencji w konfigurację zainstalowanego oprogramowania.
 3. Z Internetu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Powiatu Wadowickieg
 4. Internet udostępniony jest w godzinach pracy Biblioteki.
 5. Dostęp do Internetu w Bibliotece jest bezpłatny.
 6. Czas trwania połączenia ustala się maksymalnie na 1 godzinę.
 7. Przy każdym stanowisku mogą pracować najwyżej dwie osoby.
 8. Każda osoba, która zamierza korzystać z Internetu powinna posiadać i każdorazowo okazać, na żądanie Bibliotekarza, dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymację), oraz wpisać się do ewidencji odwiedzin.
 9. Od Użytkownika Internetu wymagana jest znajomość podstaw obsługi komputera, systemu Windows oraz umiejętność korzystania z sieci.
 10. Każdy Użytkownik Internetu w Bibliotece jest zobowiązany do przestrzegania zasad prawidłowego użytkowania sprzętu oraz niezwłocznego informowania Bibliotekarza o wszelkich awariach, nieprawidłowościach pracy lub brakach.
 11. Wszelkie przypadki prób włamań lub prób nieautoryzowanego dostępu do serwerów będą skutkowały natychmiastowym odłączeniem komputera oraz przeniesieniem na Użytkownika odpowiedzialności za poniesione szkody.
 12. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji udostępnianych przez sieć Internet, za prawidłowość, aktualność, ani za to, że są obciążone prawami osób trzecich oraz za inne naruszanie prawa, jakich dopuszcza się nabywca informacji.
 13. Użytkownik w trakcie korzystania z Internetu jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich praw autorskich w stosunku do materiałów zamieszczonych w sieci.
 14. Po zakończeniu pracy należy usunąć wszystkie wprowadzone przez siebie dane.
 15. W przypadku uszkodzenia sprzętu (np. zalania, zabrudzenia) przez Użytkownika, ponosi on pełną odpowiedzialność finansową za poniesione szkody.
 16. Bibliotekarz może w uzasadnionych wypadkach odmówić Użytkownikowi możliwości skorzystania z usług internetowych (np. w przypadku osób nietrzeźwych).
 17. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Użytkownik może zostać pociągnięty do pełnej odpowiedzialności materialnej i prawnej.
 18. Ponadto na terenie Biblioteki, Użytkownicy podlegają ogólnym zasadom regulaminu Wadowickiej Biblioteki Publicznej (m.in. należy zachować ciszę, porządek i czystość oraz zabrania się palenia, picia, jedzenia na terenie Biblioteki).

powrót