Regulamin udostępniania zbiorów

 1. ZBIORY BIBLIOTECZNE
 2. ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI
 3. REGULAMIN ODDZIAŁU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 4. REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH
 5. REGULAMIN CZYTELNI DLA DOROSŁYCH
 6. REGULAMIN FILII
 7. REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU W WADOWICKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Regulamin udostępniana zbiorów - format PDF

IV. REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH

 1. Z Wypożyczalni dla Dorosłych mogą korzystać Czytelnicy, którzy ukończyli 15-ty rok życia.
 2. Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne
 3. Osoby, które chcą korzystać z Biblioteki zapoznają się z regulaminem i własnoręcznie podpisują zobowiązanie, które w przypadku osób niepełnoletnich musi być potwierdzone również podpisem rodziców lub opiekunów.
 4. Czytelnik zawiadamia Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu.
 5. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo do 5 woluminów na okres jednego miesiąca, w wyjątkowych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby woluminów.
 6. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu książki, jeżeli nie zostały na nią zgłoszone zamówienia przez innego Czytelnika.
 7. Czytelnik może złożyć u bibliotekarza zamówienie na książkę wypożyczoną przez innego Czytelnika
 8. Udostępniane zbiory powierza się opiece i trosce Czytelnika. Czytelnikowi nie wolno : podkreślać tekstu, wpisywać uwag i notatek na książkach, czasopismach oraz niszczyć materiałów bibliotecznych w inny sposób
 9. Za nie zwrócone w terminie książki z wyjątkiem przypadków szczególnie uzasadnionych Biblioteka pobiera opłaty według aktualnie obowiązującego cennika. Biblioteka może w zamian za opłaty przyjmować dary książkowe szczególnie przydatne w zbiorach.
 10. Po upływie ustalonego terminu zwrotu Biblioteka wysyła kolejno dwa upomnienia, których koszty pokrywa Czytelnik.
 11. W przypadku braku odpowiedzi Czytelnika na upomnienie Biblioteka kieruje sprawę egzekwowania książek i kar regulaminowych na drogę prawną.
 12. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki Czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznej lub zbliżonej pod względem wartości książki lub zapłacenie wartości bieżącej książki wraz z kosztem oprawy. Wysokość odszkodowania za zagubioną lub zniszczoną książkę ustala dyżurny bibliotekarz przyjmując za podstawę aktualne ceny na rynku wydawniczym lub w antykwariacie. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania. W przypadku wypożyczenia dzieła wielotomowego i nie zwrócenie jednego tomu Czytelnik odpowiada tak jak za nie zwrócenie całości dzieła.
 13. Na wszelkie opłaty pobierane od Czytelnika Biblioteka wystawia pokwitowanie.
 14. Wierzchnie okrycie, siatki, teczki, torby itp. należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 15. Ogólne zasady korzystania z Biblioteki, sposób zapisywania się oraz prawa i obowiązki Czytelników określa rozdział II Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki.

powrót