Regulamin udostępniania zbiorów

 1. ZBIORY BIBLIOTECZNE
 2. ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI
 3. REGULAMIN ODDZIAŁU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 4. REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH
 5. REGULAMIN CZYTELNI DLA DOROSŁYCH
 6. REGULAMIN FILII
 7. REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU W WADOWICKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Regulamin udostępniana zbiorów - format PDF

III. REGULAMIN ODDZIAŁU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Oddział dla Dzieci i Młodzieży jest przeznaczony dla czytelników od lat 4 do lat 15; mogą z niego korzystać również osoby po przekroczeniu tego wieku.
 2. Wypożyczanie oraz czytanie książek na miejscu jest bezpłatne .
 3. Osoby, które chcą korzystać z Biblioteki zapoznają się z regulaminem i własnoręcznie podpisują zobowiązanie, które w przypadku osób niepełnoletnich musi być potwierdzone również podpisem rodziców lub opiekunów .
 4. Czytelnik zawiadamia Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu.
 5. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 5 książek na 1 miesiąc, w wyjątkowych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby woluminów.
 6. Okres wypożyczenia książki może być przedłużony, o ile książka nie została zamówiona przez innego czytelnika .
 7. Czytelnik może złożyć u bibliotekarza zamówienie na książkę wypożyczoną przez innego Czytelnika.
 8. Udostępniane zbiory powierza się opiece i trosce Czytelnika. Czytelnikowi nie wolno : podkreślać tekstu, wpisywać uwag i notatek na książkach, czasopismach oraz niszczyć materiałów bibliotecznych w inny sposób
 9. Za nie zwrócone w terminie książki z wyjątkiem przypadków szczególnie uzasadnionych Biblioteka pobiera opłaty według aktualnie obowiązującego cennika. Biblioteka może w zamian za opłaty przyjmować dary książkowe szczególnie przydatne w zbiorach.
 10. Czytelnik, który nie zwrócił książek w terminie otrzymuje wezwanie do zwrotu . W przypadku osób niepełnoletnich upomnienie wysyłane jest do rodziców lub opiekunów. Koszty upomnienia pokrywa Czytelnik .
 11. Zagubioną lub zniszczoną książkę Czytelnik /opiekunowie niepełnoletniego/ zobowiązany jest odkupić lub zapłacić jej bieżącą równowartość wraz z kosztem oprawy. Za uszkodzenie książki należy się odszkodowanie w wysokości określonej przez bibliotekarza . Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania . W przypadku wypożyczenia dzieła wielotomowego i nie zwrócenie jednego tomu Czytelnik odpowiada tak jak za nie zwrócenie całości dzieła .
 12. Na wszelkie opłaty pobierane od Czytelnika Biblioteka wystawia pokwitowanie
 13. Część księgozbioru jest przeznaczona do korzystania tylko na miejscu.
 14. W Oddziale można skorzystać z Internetu na zasadach określonych odrębnym regulaminem.
 15. Czytelnik korzystający z Biblioteki na miejscu pozostawia teczkę i wierzchnią odzież w wyznaczonym miejscu, zapisuje się w zeszycie odwiedzin, zamawia książki u bibliotekarza, które po przeczytaniu zwraca mu.
 16. W Oddziale zachowuje się ciszę i nie spożywa posiłków.
 17. Z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży mogą korzystać tylko Czytelnicy stosujący się do przestrzegania obowiązującego Regulaminu.
 18. Ogólne zasady korzystania z Biblioteki, sposób zapisywania się oraz prawa i obowiązki Czytelników określa rozdział II Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki.

powrót