II. ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki mają wszyscy obywatele RP.
 2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne .
 3. Podstawą do korzystania ze zbiorów Biblioteki jest osobiste zapisanie się do Biblioteki w formie podpisania zobowiązania przestrzegania regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki, po uprzednim przedstawieniu dowodu tożsamości.
  Zapisanie się do Biblioteki jest ważne wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym zostało dokonane. Prolongata zapisu na następny rok kalendarzowy następuje na życzenie Czytelnika.
 4. Za Czytelnika niepełnoletniego odpowiadają zgodnie z przepisami, rodzice bądź opiekunowie prawni, którzy podpisują wymienione w pkt.3 zobowiązanie.
 5. Czytelnik zobowiązany jest podawać zmiany adresu zamieszkania.
 6. Korzystanie Czytelnika ze zbiorów Biblioteki dokumentowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, o czym Czytelnik jest informowany przy zapisie.
 7. Biblioteka ma prawo według swego uznania stosować wybiórczo system rewersowy: a/ w stosunku do Czytelników, b/ w stosunku do rodzajów lub tytułów książek /materiałów bibliotecznych /
 8. Czytelnik ma prawo żądać stosowania dla niego systemu rewersowego lub w inny sposób potwierdzonego podpisem dokumentowania wypożyczonych przez niego materiałów bibliotecznych na zewnątrz Biblioteki . W przypadku takiego żądania Biblioteka umieszcza odpowiednie adnotacje na karcie zapisu i karcie Czytelnika oraz wypożycza temu Czytelnikowi materiały biblioteczne wyłącznie uzgodnionym systemem dokumentowania wypożyczeń i zwrotów.
 9. Biblioteka udostępnia swoje zbiory Czytelnikom w dniach i godzinach stosownie do swoich możliwości kadrowych i materialnych oraz potrzeb społecznych. Szczegółowy czas udostępniania zbiorów Biblioteki na wniosek dyrektora Biblioteki zatwierdza Burmistrz Miasta Wadowice. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biblioteki ma prawo wydłużyć lub ograniczyć czas i zakres udostępniania zbiorów Biblioteki dla Czytelników nie dłużej niż na okres do 3 miesięcy, powiadamiając o tej zmianie czytelników i wymieniony wyżej organ administracji samorządowej na co najmniej 7 dni przed zmianą czasu pracy Biblioteki. Ograniczenie, o którym mowa nie dotyczy przypadków losowych i awaryjnych.
 10. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 5 książek na 1 miesiąc, w wyjątkowych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby woluminów.
 11. Okres wypożyczenia książki może być przedłużony, o ile książka nie została zamówiona przez innego czytelnika.
 12. Czytelnik może złożyć u bibliotekarza zamówienie na książkę wypożyczoną przez innego Czytelnika.
 13. Biblioteka udziela na życzenie Czytelnika informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych w granicach swoich możliwości.
 14. Udostępniane zbiory powierza się opiece i trosce Czytelnika . Czytelnikowi nie wolno : podkreślać tekstu, wpisywać uwag i notatek na książkach, czasopismach oraz niszczyć materiałów bibliotecznych w inny sposób.
 15. W razie uszkodzenia lub zagubienia udostępnionych materiałów bibliotecznych Czytelnik jest zobowiązany odkupić je lub pokryć spowodowane przez siebie straty w wysokości ustalonej przez Bibliotekę umożliwiającej zakup tych materiałów oraz koszt oprawy. Wysokość odszkodowania za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne ustala dyżurujący bibliotekarz przyjmując za podstawę aktualne ceny na rynku wydawniczym lub w antykwariacie. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania. W przypadku wypożyczenia dzieła wielotomowego i nie zwrócenie jednego tomu Czytelnik odpowiada tak jak za nie zwrócenie całości dzieła.
 16. Za nie zwrócone w terminie książki z wyjątkiem przypadków szczególnie uzasadnionych Biblioteka pobiera opłaty według aktualnie obowiązującego cennika. Biblioteka może w zamian za opłaty przyjmować dary książkowe szczególnie przydatne w zbiorach.
 17. Po upływie ustalonego terminu zwrotu Biblioteka wysyła kolejno dwa upomnienia, których koszty pokrywa Czytelnik.
 18. W przypadku braku odpowiedzi Czytelnika na upomnienie Biblioteka kieruje sprawę egzekwowania książek i kar regulaminowych na drogę prawną.
 19. Na wszelkie opłaty pobierane od Czytelnika Biblioteka wystawia pokwitowanie.
 20. Biblioteka zapewnia pomoc w uzyskaniu materiałów z innych Bibliotek w kraju w formie wypożyczeń międzybibliotecznych. Sprowadzone materiały zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami mogą być udostępniane w sposób określony przez Bibliotekę wypożyczającą. Materiały wypożyczone z Biblioteki Narodowej mogą być udostępnione wyłącznie na miejscu.*)
 21. W Bibliotece można skorzystać z Internetu na zasadach określonych odrębnym Regulaminem
 22. Osoby korzystające z agend udostępniania zbiorów Biblioteki są zobowiązane pozostawić w wyznaczonych miejscach wierzchnie okrycie, teczki, torby, paczki itp. Za pozostawione rzeczy Biblioteka nie bierze odpowiedzialności.
 23. W Bibliotece obowiązuje cisza i zakaz palenia tytoniu. Osoby nietrzeźwe nie mogą korzystać z usług bibliotecznych, nie mogą one również przebywać w lokalu bibliotecznym
 24. Czytelnik ma prawo wpisać swoje uwagi i dezyderaty do książek życzeń, zażaleń i wniosków dostępnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Biblioteki.
 25. Osoby nie stosujące się do Regulaminu mogą być pozbawione prawa korzystania z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
*) Czytelnik może zamówić na własny koszt wykonanie odbitek kserograficznych fragmentów materiałów bibliotecznych za pośrednictwem dyżurującego bibliotekarza.

powrót